[+48] 506529457

Regulamin

Ochrona danych osobowych w Ośrodku Wczasowym " ZŁOTY POTOK "
1.
  Administratorem danych osobowych jest : Iwona Bulej z siedzibą w Karpaczu przy
     ul. Kolejowej 9a , tel. 75 7619879,email : zloty@wczasy.net.pl 
2.  Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe jak : imię i
     nazwisko,adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, które     
     są niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej i wykonania usługi hotelowej.
3.  Dane osobowe dzieci takie jak : imię i nazwisko , adres zamieszkania i data urodzenia
     zbierane sa wyłącznie od ich rodziców i opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku
     i przysługujących im zniżek , oraz w w celach statystycznych .
4.  Dane osobowe Gościa sa przetwarzane na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług
     hotelarskich i przechowywane przez okres swiadczenia usług , jak również dane będą
     przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w tym podatkowych
     i cywilnych przez okres 6 lat.
5.  Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe gości hotelowych podczas : 
     rezerwacji przez stronę internetową, rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową ,
     meldunku gościa w hotelu.
6.  Dane osobowe ADO pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych , biur
     turystycznych itp., jeśli klient wczesniej wyraził zgode na przetwarzanie danych .
7.  Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne , jednakże odmowa podania
     danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.
8.  ADO zbiera dane osobowe w celu : inkasa opłaty miejscowej na podstawie Uchwały Rady
     Miasta Karpacza Nr XLIII/393 z dnia 25 pazdziernika 2017 r,  przekazania danych do
     GUS na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r.
     (poz. 837 ), zabezpieczenia mienia i osób przebywających w obiekcie ,
     wystawienia faktury.
9.  Ośrodek informuje, że dane osobowe Gości mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym
     do uzyskania danych osobowych wspólpracujących z ośrodkiem.
10.Gościom hotelowym w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
     osobowych , ich sprostowania, , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
     przenoszenia danch , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
     momencie . W tym celu nalezy przesłać prośbę na adres : zloty@wczasy.net.pl ,
     lub zgłosić ten fakt telefonicznie.
11.Gość hotelowy ma prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna, iż przetwarzanie
     danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.